Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:




twitter Facebook
Feedback

: Tîm Chwarae Sir Gaerfyrddin : Hawliau Plant i Chwarae
Chwarae Play

Hawliau Plant i Chwarae



Mae chwarae yn hawl sylfaenol sydd wedi’i chynnwys yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (1990), a lofnodwyd gan y DU. Mae hyn yn golygu bod gan bob plentyn yn y DU hawl i gymryd rhan mewn chwarae a gweithgareddau hamdden.

Cafodd y Confensiwn ei fabwysiadu’n ffurfiol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn 2004, ac mae’r llywodraeth wedi ymrwymo i roi’r egwyddorion ar waith.

Mae Erthygl 31 (Hamdden, Chwarae a Diwylliant): Mae gan blant yr hawl i ymlacio a chwarae, ac i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau diwylliannol, artistig a gweithgareddau hamdden eraill.

Ar y 1af o Chwefror 2013 bu i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn fabwysiadu Sylw Cyffredinol sy’n egluro ystyr a phwysigrwydd Erthygl 31 yn y Confensiwn. Nod y Sylw Cyffredinol yw codi ymwybyddiaeth o Erthygl 31 a chynyddu atebolrwydd y gwledydd sydd wedi arwyddo’r confensiwn.

pdf document General Comment UNCRC Article 31
pdf document Summary, United Nations General Comment No. 17


Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae
Hyfforddiant/Gwaith Chwarae
Chwarae yn yr Ysgol
Chwarae a Sialens
Mannau Chwarae
Syniadau a Gemau
Polisi Chwarae
Hawliau Plant i Chwarae
Iechyd
Cysylltiadau/Dolenni
Digwyddiadau
Cysylltwch â ni

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter