Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Tm Chwarae Sir Gaerfyrddin : Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae
Chwarae Play

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd ChwaraeYn unol ag Adran 11 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 mae dyletswydd ar Awdurdodau Lleol Cymru i asesu a darparu cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer y plant yn eu hardaloedd.

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Maer ddyletswydd i asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae yn ran o agenda gwrth-dlodi Llywodraeth Cymru syn cydnabod bod plant yn profi tlodi o ran profiadau, cyfleoedd a dyheadau, ac mae hyn yn effeithio ar blant o bob gefndir.

Daeth rhan gyntaf y ddyletswydd, a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i bob Awdurdod Lleol asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae, i rym ar 1af Tachwedd 2012.

I weld y Gorchymyn, y Rheoliadau ar Canllawiau Statudol dilynwch y dolennau isod:
Chwarae a chymdeithasu i bobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin
pdf document Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2016 - 2019 Dogfen Gryno
pdf document Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010
pdf document Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn) 2010
pdf document Canllawiau Statudol i Awdurdodau Lleol ar asesu a oes digon o gyfleoedd chwarae i blant yn eu hardaloedd
pdf document Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2013 Crynodeb
Chwarae i blant yn Sir Gaerfyrddin
Penododd Cyngor Sir Caerfyrddin Swyddog Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae y Bartneriaeth Plant yn swyddog arweiniol i gwblhaur asesiad. Gwelir isod y crynodeb o ganfyddiadau Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Sir Gaerfyrddin.

pdf document Chwarae a chymdeithasu i bobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin
pdf document Chwarae i blant yn Sir Gaerfyrddin

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae
Hyfforddiant/Gwaith Chwarae
Chwarae yn yr Ysgol
Chwarae a Sialens
Mannau Chwarae
Syniadau a Gemau
Polisi Chwarae
Hawliau Plant i Chwarae
Iechyd
Cysylltiadau/Dolenni
Digwyddiadau
Cysylltwch ni

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter