Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Tm Chwarae Sir Gaerfyrddin : Hyfforddiant/Gwaith Chwarae
Chwarae Play

Hyfforddiant/Gwaith ChwaraeMae Partneriaeth Plant Sir Gaerfyrddin yn cynnig hyfforddiant chwarae bob tymor sydd ar gael i bawb (gan gynnwys sefydliadau heb eu cofrestru).

pdf document Cyrsiau Hyfforddi Ionawr i Ebrill 2017

Gwaith Chwarae


Os ydych yn mwynhau cael hwyl a sbri gyda phlant a phobl ifanc ac yn mwynhau bod yn egnol, efallai mai gwaith chwarae ywr swydd i chi. Mae gweithwyr chwarae yn cynllunio, trefnu a chymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae a hamdden. Maent yn gweithio mewn mannau fel clybiau brecwast, clybiau ar l ysgol, bysiau chwarae, cynlluniau chwarae haf a darpariaeth chwarae mynediad agored.

Maer gwaith yn cynnwys ymwneud gweithgareddau fel celf a chrefft, coginio, drama, gemau awyr agored a mynd phlant allan. Bydd y gwaith fel arfer yn cynnwys:
  • Cynllunio gweithgareddau gyda phlant
  • Darparu mannau, cyfarpar ac adnoddau ar gyfer chwarae
  • Rhoi rhyddid i blant chwarae yn eu ffordd eu hunain
  • Annog ymddygiad teg a gofalgar
  • Siarad gyda phlant am eu pryderon au gofidiau
  • Ymdrin ag anafiadau ac argyfyngau
  • Siarad gyda rhieni/gofalwyr, a gweithwyr proffesiynol eraill ambell waith
  • Cadw cofnodion
Efallai bydd gweithwyr chwarae yn weithwyr amser llawn neu ran amser. Maer rhan fwyaf or gwaith yn digwydd gydar nos, ar benwythnosau, ac adeg gwyliau ysgol.

Efallai na fydd angen cymhwyster ffurfiol er mwyn cychwyn fel gweithwyr chwarae ond mae cyflogwyr yn debygol o chwilio am brofiad o weithio gyda plant a/neu bobl ifanc (gwaith thl neu waith gwirfoddol). Mae sawl ffordd i gael profiad, er enghraifft trwy wirfoddoli mewn ysgol gynradd, cynllun gwyliau clwb ar l ysgol ...

Mae modd dilyn cwrs mewn coleg er mwyn datblygu sgiliau a gwybodaeth, er enghraifft, Tystysgrif neu Ddyfarniad lefel 2 mewn Gwaith Chwarae. Gallai tystysgrif Cymorth Cyntaf fod yn ddefnyddiol hefyd.

Gall gweithwyr chwarae cymwysedig a phrofiadol ddilyn cyrsiau gradd sylfaen a all arwain at radd mewn maes cysylltiedig megis astudiaethau plentyndod cynnar neu ddatblygiad plant.

Y canlynol ywr sgiliau ar nodweddion sydd eu hangen:

Sgiliau gwrando, sgiliau sylfaenol, dealltwriaeth o ymddygiad a datblygiad plant, gallu gweithion rhan o dm, synnwyr digrifwch, sylwgar, creadigol, hyblyg, trefnus, egnol, gofalgar, amyneddgar, goddefgar, caredig, sensitif, pwyllog, synhwyrol, gonest, amharod i farnu, yn gallu dangos empathi

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae
Hyfforddiant/Gwaith Chwarae
Chwarae yn yr Ysgol
Chwarae a Sialens
Mannau Chwarae
Syniadau a Gemau
Polisi Chwarae
Hawliau Plant i Chwarae
Iechyd
Cysylltiadau/Dolenni
Digwyddiadau
Cysylltwch ni

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter