Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd : A oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu?

A oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu?


Yn Siroedd Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro rydym yn chwilio am bob math o ddarpar rieni a allai gynnig cartref parhaol i blant o bob oed. Efallai y bydd ar rai angen aros gyda'u brodyr a'u chwiorydd, ac efallai bydd gan eraill anabledd. Mae'n bwysig i rai plant eu bod yn parhau i gael cysylltiad wyneb yn wyneb â'u teuluoedd geni.

A ydych yn meddwl y gallech ofalu am unrhyw un o'r plant hyn – efallai y bydd eu profiadau blaenorol wedi cael effaith ar rai ohonynt?

I gael gwybod rhagor am y broses fabwysiadu neu i gael sgwrs anffurfiol, mae croeso ichi gysylltu.

Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru: www.mabwysiaducgcymru.org.uk


Sut mae cysylltu â ni

Os ydych yn byw yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro,
Ceredigion:

Mabwysiadu –Canolbartha Gorllewin Cymru,
Adeilad 1, Parc Dewi Sant,
Heol Ffynon Job,
Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin
SA31 3HB
ebost: ymholiadaumabwysiadu@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246970
Os ydych yn byw ym Mhowys:
Tîm Mabwysiadu,
Neuadd Brycheiniog,
Ffordd Cambrian,
Aberhonddu,
Powys,
LD3 7HR
ebost: mabwysiadu@powys.gov.uk
Ffôn: 01874 614030


HomeStart HomeStart Dechrau’n Deg Dechrau’n Deg Tadau Tadau
Gofalwyr Ifanc Gofalwyr Ifanc Cyngor ar Bopeth Cyngor ar Bopeth Family Lives Family Lives(yn agor mewn ffenestr newydd)
A oes gennych ddiddordeb mewn mynd yn Ofalwr Maeth? A oes gennych ddiddordeb mewn mynd yn Ofalwr Maeth? A oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu? A oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu? Magu Plant Magu Plant
Beichiogrwydd Beichiogrwydd Mamau Mamau Mamau-cu/Tadau-cu Mamau-cu/Tadau-cu
Y Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) Y Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - Anghenion Dysgu Ychwanegol Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - ADY Over the top behaviour in the under 10’s Ymddygiad dros ben llestri mewn plant dan ddeg (yn agor mewn ffenestr newydd)
Dewis Gofal Plant Dewis Gofal Plant(yn agor mewn ffenestr newydd) Cymorth i rieni a help ariannol gyda chostau gofal plant Help ariannol gyda chostau gofal plant(yn agor mewn ffenestr newydd) Cymorth i Blant a Phobl Ifanc sydd wedi cael Profedigaeth Cymorth i Blant a
Phobl Ifanc sydd
wedi cael
Profedigaeth
Gofal Maeth Preifat Gofal Maeth Preifat(yn agor mewn ffenestr newydd) westwalesmediation.co.uk Mediation West Wales(yn agor mewn ffenestr newydd) Yn Cefnogi Families and Friends of Prisoners Yn Cefnogi Families/Friends of Prisoners (yn agor mewn ffenestr newydd)
Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan(yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter