Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Gweithwyr Proffesiynol : Sefydlu busnes gofal plant

Sefydlu busnes gofal plant


Cyllid a Thollau EM Dechrau mewn busnes pecyn e-ddysgu
(HMRC 'Starting in business e-learning package')

Maer pecyn yn cynghori ar dreth ac yswiriant gwladol yn ymwneud a dechrau busnes. Maer pecyn yn cynnwys:
 • Dechrau Busnes
 • Cofrestru eich hunan gyflogaeth
 • Pa gofnodion i'w cadw?
 • Beth gallaf hawlio yn erbyn fy incwm?
 • Cofrestru TAW
 • Cyflogwr gweddus
www.hmrc.gov.uk/courses/syob2/cm
www.hmrc.gov.uk/courses/syob/fc
www.hmrc.gov.uk/courses/syob/s_l

Gweithio ym maes Gofal Plant

A ydych chi wedi ystyried gyrfa mewn gofal plant neu sefydlu sefydliad gofal plant eich hun? Mae llawer o gyfleoedd ar gael I chi. Dangosir hyn mewn manylder in ein cyfeirlyfr Sefydlu busnes gofal plant yn Sir Gr.

Am wybodaeth pellach cysylltwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) gwybplant@sirgar.gov.uk Ffn: 01267 246555 bydd yn gallu eich cyfeirio a cynghori ar gwasanaethau sydd yn bodoli yn yr ardal. Am olwg ar gwasanaethau sydd eisoes yn bod gallwch edrych ar ein Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2009/10 sydd yn rhestrur darpariaeth gofal plant.

Maer galw am staff ym maes gofal plant wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac maen debygol o gynyddu eto o ganlyniad i bolisau Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddarparu mwy o leoedd addysg a gofal plant i blant ifanc.

Mae pob math o bobl yn gweithio ym maes Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Gwaith Chwarae. Mae angen amrywiaeth o fodelau rolau cadarnhaol a dylanwadau da ar blant. Mae gan y rhai syn gadael Ysgol a myfyrwyr, oedolion o bob oedran, pobl anabl, pobl o leiafrifoedd ethnig, dynion a menywod profiadol a dibrofiad rhan bwysig. Yr hyn syn gyffredin rhyngddynt yw eu hamynedd, eu brwdfrydedd au hymroddiad ynghyd dealltwriaeth or ffaith bod eu swydd nhw yn un y dylid ei chymryd o ddifrif. Gyrfaoedd gwerth chweil yn helpu plant i chwarae, dysgu a thyfu.

Beth ywr dewisiadau?
 • Mae Gwarchodwyr Plant Cofrestredig yn gweithio yn eu cartref eu hunain gan ddarparu gofal a chyfleoedd dysgu i blant. Gall GGD danfon Pecyn Gwybodaeth Gwarchod Plant atoch. Bydd hwn yn cynnwys manylion am gwrs Cyflwyniad i Arfer Gwarchod Plant (ICP), ar Sesiynau Briffio sydd ar gael i roi gwybodaeth i chi am y broses gofrestru, a pecyn cychwyn. Mae pob gwarchodwr newydd yn derbyn aelodaeth o NCMA (Cymdeithas Genedlaethol Gwarchod Plant), yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, yn ogystal help i dalu am hyfforddiant ac offer.
 • Mae Meithrinfeydd Dydd ar agor yn ystod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn, felly mae llawer o gyfleoedd i chi wneud gwaith rhan-amser neu amser llawn, pa un bynnag syn addas ich ymrwymiadau eraill. Gyda mwy o brofiad, gallwch symud i rl gorchwylio neu reoli. Mae dewis eang o hyfforddiant a chymwysterau ar gael i chi.
 • A ydych erioed wedi ystyried agor eich meithrinfa ddydd eich hun? Gall Chwarae Teg roi Cyngor i chi ynghylch ariannu a hyfforddiant. Gall eich helpu chi I lunio cynllun gweithredu a rhoi arweiniad ynghylch cyd bwysedd bywyd-gwaith, help gyda chostau gofal a chynnig trafodaeth un-i-un a chyrsiau rhad ac am ddim. Gellir cael help ac arweiniad gan NDNA (Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd) a Menter a Busnes hefyd yn ychwanegol Canolfan Busnes Sir Gr Ffn: 0845 7969798 neu ewch i: www.carmarthenshire.gov.uk
 • A hoffech weithio mewn Grwp Rhieni a Babanod neu Grwp Chwarae neun sefydlu Grwp or fath? Mae WPPA (Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Cymru) a MYM (Mudiad Ysgolion Meithrin) yn cynnig ystod o gyrsiau, gwybodaeth a chyngor i unrhyw un syn ystyried gweithio mewn Grwp Rhieni a babanod neu Grwp chwarae, neu ffurfio Grwp or fath.
 • A hoffech weithio mewn Clwb y tu allan i oriau Ysgol neun sefydlu clwb or fath? Maer Clybiau hyn yn darparu amgylchedd diogel a hapus yn ystod tymhorau Ysgol ac yn ystod gwyliau Ysgol. Mae Clybiau Plant Cymru Kids Clubs yn helpu i sefydlu, datblygu a chynorthwyo Clybiau gofal plant y tu allan i oriau Ysgol.
 • Gweithio fel Mamaeth yn y cartref? Maer Cynllun Cymeradwyo Gofal Plant yn gynllun gwirfoddol ar gyfer gofalwyr nad oes angen iddynt gofrestru gydar AGGCC. Ei amcan yw codi safon gofal yn y cartref a galluogi fwy o rieni I ddefnyddio cymorth ariannol. Er mwyn cael ei gymeradwyo o dan y cynllun hwn maen rhaid ir gofalwr fodlonir meini prawf canlynol wrth wneud cais neu wrth adnewyddu cymeradwyaeth.
 • Rhaid bod yn 18 oed neun hyn
 • Rhaid wrth gymhwyster syn bodoli eisoes ar y Fframwaith Cenedlaethol o Gymwysterau Achrededig ar gyfer Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Gwaith Chwarae ar Lefel 2 neun uwch.
 • Rhaid bod ganddo dystysgrif cymorth cyntaf syn llai na thair blwydd oed, syn addas i ofal babanod a phlant ifanc ac syn cwmpasu delio ag argyfyngau, adfywio, sioc, tagu a sioc anafflyactig
 • Rhaid ei fod yn gallu dangos nad oes dim byd yn ei orffennol fyddain awgrymu eich bod yn anaddas i ofalu am blant (fel arfer drwy wiriad CRB).
Sut rwyn darganfod mwy?
Y llinell gymorth 0844 736 0260 (codir am alwadau ar gyfradd leol neun uwch o ffn symudol neu ffn gyhoeddus) a gwefan: www.childcareapprovalschemewales.co.uk

Grantiau ar gael
Mae nifer o asiantaethau ar gael ledled Sir Gr i gynorthwyo a datblygu mentrau busnes newydd, gan gynnwys y rhai syn dymuno darparu gofal plant. Maent yn cynnwys:

Cymorth Hyblyg i Fusnes 01267 242385
Chwarae Teg 0800 052 2255
Canolfan Byd Gwaith (Rheolwr Partneriaeth Gofal Plant)

Mae Swyddogion Datblygu yn cael eu cyflogi gan ystod o asiantaethau i gynghori gwarchodwyr newydd a dichonadwy ar ba ffactorau sydd angen i ystyried er mwyn cael dechrau da. Yn ychwanegol, maent yn cynnig cefnogaeth gyfredol, help a chyngor i ddarparwyr sydd eisoes yn bod, ac yn cynorthwyo grwpiau i ddatblygu darpariaeth iw gwasanaeth, cynnig cefnogaeth i hybu ymarfer da a chynnig help gydag unrhyw faterion AGGCC syn codi. Yr Asiantaethau yw:
 • Partneriaeth Plant Sir Gr Tel 01267 246552
 • Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs - Tel: 01792 462502
 • PACEY
 • Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) 01824 707823
 • Mudiad Ysgolion Meithrin - Tel: 01267 222622
 • Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-Ysgol Cymru (WPPA) 01267 233822
Ffynonellau ariannu: Cyfleoedd Gwaith yn Sir Gr
Am wybodaeth bellach ar swyddi gwag yn Sir Gr, ewch in gwefan neu ymweld r Ganolfan Byd Gwaith lleol neu:
sirgar.gov.uk neu
www.thisissouthwales.co.uk


Hyfforddiant i Ddarparwyr Gofal Plant Hyfforddiant i Ddarparwyr Gofal Plant Amddiffyn Plant Amddiffyn Plant Rheoliadau Gofal Plant Rheoliadau Gofal Plant
Sefydlu busnes gofal plant Sefydlu busnes gofal plant Bod yn warchodwr plant cofrestredig Bod yn warchodwr plant cofrestredig
Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter