Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Gweithwyr Proffesiynol : Rheoliadau Gofal Plant

Rheoliadau Gofal Plant


Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) Mae AGGCC yn annog gwelliant ym maes gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gwasanaethau cymdeithasol drwy:
 • reoleiddio,
 • arolygu a adolygu,
 • cynnig cyngor proffesiynol i Weinidogion a ar rhai syn llunio polisau.
Mae AGGCC yn gwneud asesiadau a dyfarniadau proffesiynol ynghylch gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gwasanaethau cymdeithasol, a thrwy hynny annog gwelliannau gan ddarparwyr gwasanaethau. Yr hyn sydd yn cael eu rheoleiddio gan AGGCC:
 • Cartrefi gofal i oedolion gan gynnwys cartrefi gofal syn darparu gofal nyrsio
 • Asiantaethau gofal cartref
 • Cynlluniau lleoli oedolion
 • Asiantaethau nyrsys
 • Cartrefi plant
 • Gwasanaethau gofal dydd plant gwarchodwyr plant, gofal dydd lawn, gofal dydd sesiynol, gofal tu allan ir ysgol, darpariaeth crche a chwarae mynediad agored
 • Asiantaethau maethu sector cyhoeddus ac annibynnol
 • Asiantaethau mabwysiadu sector cyhoeddus a gwirfoddol
 • Ysgolion preswyl, Ysgolion arbennig preswyl a cholegau addysg bellach syn lletya myfyrwyr o dan 18 oed
 • Canolfannau preswyl i Deuluoedd
Lleolir Swyddfa lleol AGGCC Sir Gaerfyrddin yn:

Adeilad y Llywodraeth
Teras Picton
Caerfyrddin SA31 3BT

Ffn: 01267 245160
Ffacs: 01267 245140

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch sut y gweithredir y Safonau Gofynnol Cenedlaethol, a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2002, gan gynnwys arweiniad ynghylch y Safonau, ar gael ar wefan AGGCC:
wales.gov.uk/cssiwsubsite/newcssiwHyfforddiant i Ddarparwyr Gofal Plant Hyfforddiant i Ddarparwyr Gofal Plant Amddiffyn Plant Amddiffyn Plant Rheoliadau Gofal Plant Rheoliadau Gofal Plant
Sefydlu busnes gofal plant Sefydlu busnes gofal plant Bod yn warchodwr plant cofrestredig Bod yn warchodwr plant cofrestredig
Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter