Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Gofal Plant

Datblygur Ddarpariaeth Gofal Plant i ddiwallu anghenion rhieni/gofalwyr ledled Sir Gaerfyrddin ...

Mae darpariaeth gofal plant yn Sir Gaerfyrddin wedi cael ei datblygu dros nifer o flynyddoedd (yn unol Gweledigaeth y Llywodraeth Cymru a chaiff ei gyflwyno yn uniongyrchol trwy economi gymysg; sector preifat, gwirfoddol a statudol). Mae ein darpariaeth gofal plant presennol sydd wedi cofrestru gydag AGGCC (Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru) yn cynnwys y canlynol:

113 o Warchodwyr Plant (735 o leoedd gofal plant cofrestredig)
35 o Feithrinfeydd Dydd (1,314 o leoedd gofal plant cofrestredig)
52 o ddarparwyr Gofal Sesiynol (955 o leoedd gofal plant cofrestredig)
42 o Glybiau Tu Allan i'r Ysgol (1,161 o leoedd cofrestredig, Clybiau Tu Allan i'r Ysgol, Clybiau gwyliau, a chynlluniau chwarae)

Yn unol Strategaeth Gofal Plant Llywodraeth Cynulliad Cymru a'r dyletswyddau statudol newydd o dan adran 22 o Ddeddf Gofal Plant 2006, bydd Partneriaeth Plant Sir Gaerfyrddin yn parhau i ddatblygu'r ddarpariaeth gofal plant yn y sir ac yn gweithio at ddarparu 'Digon o Ofal Plant' drwy gynnig:
  • Cymorth ariannol a chyfarwyddyd i 3 prif gorff gofal plant; Mudiad Meithrin (MM), Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Cymru (WPPA) a Chlybiau Plant Cymru Kids Club (CPCKC) er mwyn cynnal y ddarpariaeth gofal plant ledled y Sir a'i datblygu ymhellach yn unol chanfyddiadau ac argymhellion Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Sir Gaerfyrddin.
  • Hyfforddiant chymhorthdal i staff syn gweithio mewn lleoliadau gofal plant cofrestredig;
  • Gwybodaeth i rieni/gofalwyr am y ddarpariaeth gofal plant cofrestredig yn y sir trwyr Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.
  • Ymgysylltu meithrinfeydd dydd preifat drwy ymweld hwy'n gyson a thrwy gyfarfodydd rhwydwaith.
  • Swyddog Datblygu a hyfforddi gwarchodwyr i gefnogi gwarchodwyr a darpar warchodwyr.
  • Grantiau Cychwynnol i Leoedd newydd sy'n cynnig Gofal Plant.
  • Grantiau cynnal i bob lle sy'n darparu Gofal Plant cofrestredig sy'n cynnig Gofal drwy'r Dydd, Gofal Sesiynol a Gofal y Tu Allan i Oriau'r Ysgol/Gofal yn ystod y Gwyliau.
I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r materion uchod, cysylltwch Swyddog Datblygu Gofal Plant, drwy ffonio 01267 246552.


Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter