Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Addysg a Hyfforddiant

Addysg a Hyfforddiant


Dod o hyd i wybodaeth ar addysg a chyfleoedd dysgu a hyfforddiant sydd ar gael yn lleol:

Barod i Ddysgu Helpu plant i fod yn Barod i Ddysgu pan fyddant yn cychwyn ysgol
Datblygwyd Llywodreaeth Cymru pecyn 'Barod i ddysgu' ar gyfer rhieni / gofalwyr plant syn dechrau ysgol gyda syniadau ac awgrymiadau o bethau y gellir ei wneud yn y cartref i gefnogi trosiad i'r ysgol gynradd.

Yn y pecyn mae taflen i rieni cyn ysgol fel cyflwyniad i'r cysyniad o ' Barod i ddysgu' a siart gweithgaredd gyda sticeri gwobrwyo i blant i weithio drwy'r gyda'u rhieni/gofalwyr yn y cyfnod syn arwain at ddechrau yn yr ysgol.

Datblygwyd animeiddiad fideo byr Barod i ddysgu has been developed to talk parents and carers through what they can do at home with their child to get them ready for school.

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant:
Mae gennym nosweithiau agored am 5.30pm, 22 Mawrth, prif fynedfa campws Caerfyrddin. Byddai hwn yn gyfle gwych i drafod ein cyrsiau ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, o bosibl, am astudio ymhellach.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau/ ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu. Cysylltwch Glenda Tinney ar 01267 676605, ebost: g.tinney@uwtsd.ac.uk
Gwefan: www.uwtsd.ac.uk/cy

pdf document BA (Anrh) Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar)Eisiau dychwelyd i hyfforddiant neu waith? Eisiau dychwelyd i hyfforddiant neu waith? Dysgu Cymunedol Sir Gaerfyrddin Dysgu Cymunedol Sir Gaerfyrddin Ysgolion Ysgolion
Gwisg Ysgol Gwisg Ysgol Estyn Estyn Dyslecsia Dyslecsia
Prydau Ysgol Prydau Ysgol Colegau a Phrifysgolion Colegau a Phrifysgolion Arian ar gyfer Dysgu Arian ar gyfer Dysgu (yn agor mewn ffenestr newydd)
Tutor Hunt Tutor Hunt (yn agor mewn ffenestr newydd) First Tutors First Tutors (yn agor mewn ffenestr newydd) Derbyniadau Ysgol Derbyniadau Ysgol (yn agor mewn ffenestr newydd)

'Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwyn gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwyn gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer och tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!'
- rhiant, Sir Gaerfyrddin

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter