Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Ariannol a Chyfreithiol : Cyngor Ariannol

Cyngor Ariannol


Cronfar Teulu Y darparwr grantiau mwyaf i deuluoedd incwm isel sy'n magu plant a phobl ifanc anabl a difrifol wael.

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol Darparu cyngor ac arweiniad ynghylch pob mater ariannol.

Canolfan Gyfreithiol y Plant - Elusen genedlaethol annibynnol sy'n ymwneud chyfraith a pholisau sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc.

Turn2us - Mae'r rhain yn helpu pobl i ddod o hyd i ffynonellau addas o gymorth ariannol sydd ar gael iddynt drwy fudd-daliadau lles a grantiau, yn gyflym ac yn hawdd yn seiliedig ar anghenion ac amgylchiadau penodol.
e-bost: info@turn2us.org.uk
Rhif Ffn: 0808 802 2000 8am - 8pm Dydd Llun i Ddydd Gwener
Turn2us, Uned 9, Cefn Coed Parc, Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ

Ymddiriedolaeth Cynghori Ariannol - Maer Ymddiriedolaeth yn helpu i sicrhau bod pobl syn cael trafferth rheoli eu dyledion yn cael mynediad ir cyngor ariannol sydd ei angen arnynt.

Llinell Gymorth Dyledion Tai Cymru - Mae'r rhain yn cynnig cymorth i berchnogion tai ar sawl sydd yn byw mewn eiddo rhent ac syn cael anhawster talu eu taliadau morgais neu rent.

Cysylltwch Llinell Gymorth Dyledion Tai Cymru drwy ffonio 0800 1071340 a fydd yn darparu cyngor arbenigol, cyfrinachol, annibynnol am ddim ynghylch dyledion syn gysylltiedig thai. 8.00am hyd 8.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Llinell Gymorth Cartrefi Cynnes Maer Llinell Gymorth Cartrefi Cynnes yn wasanaeth cyfrinachol, diduedd ac am ddim syn cysylltu pobl neu deuluoedd sydd ar incwm isel ar sawl sydd ag iechyd gwael chymorth ariannol a chyngor ymarferol o ran sut i reoli eu biliau ynni.

Gellir rhoi cyngor ar:
  • Ad-daliadau
  • Ffyrdd gwych o arbed ynni ac arian
  • Y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth er mwyn sicrhau nad yw cwsmeriaid bregus yn cael eu datgysylltu.
  • A rhagor!
Cysylltwch r ymgynghorwyr arbenigol a chyfeillgar y Llinell Gymorth drwy ffonio 0800 33 66 99 neu drwy minicom 0800 027 2122, maent ar agor o 9am hyd 6pm ddydd Llun i ddydd Gwener.

Y Gymuned IVA Gwybodaeth a chyngor ar gyfer teuluoedd ac unigolion sy'n ceisio cyngor ariannol. Ffurfiwyd y gwasanaeth i helpu i wella dealltwriaeth o ddyledion a dulliau o ddatrys dyledion.

Manylion cyswllt:
Andy Davie, Y Gymuned IVA
Ffn - 0800 876 0999
e-bost - info@iva.co.uk
www.iva.co.uk

Oriau agor dyddiol:
Dydd Llun i ddydd Gwener: 9:00 - 8:30
Dydd Sadwrn 9:00 - 4:30
Yr hyn sydd ar gael: Ceir manylion ar y wefan
Y Costau: Mewn rhai achosion ni chodir tl, neu gall costau llys a ffioedd proffesiynol fod yn berthnasol mewn rhai achosion
I drefnu apwyntiad, ffoniwch 0800 876 0999
Gweithdrefn atgyfeirio: Hunan-gyfeirio dros y ffn, drwy e-bost neu drwy alw heibio. Derbynnir atgyfeiriadau Meddyg Teulu a CAB.

Nest yw cynllun tlodi tanwydd Llywodraeth Cymru. Ei nod yw helpu i leihaur nifer o aelwydydd syn dioddef o dlodi tanwydd a gwneud cartrefi Cymru yn fwy cynnes ac yn fwy ynni effeithlon i fyw ynddynt. Os ydych yn poeni am gost gwresogi eich cartref, gallwch ffonio 0808 808 2244 am ddim o ffn y cartref neu 0300 456 2655 o ffn symudol.Canolfan Cyngor ar Bopeth Canolfan Cyngor ar Bopeth Cymorth gyda Chostau Gofal Plant Cymorth gyda Chostau Gofal Plant Cyngor Ariannol Cyngor Ariannol
Diwygio Lles Diwygio Lles Cymorth Cyfreithiol Lles Cymdeithasol Cymorth Cyfreithiol Lles Cymdeithasol Childcare Vouchers Childcare Vouchers(yn agor mewn ffenestr newydd)
Teenage voices on first financial decisions Teenage voices
on first financial decisions
(yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter