Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan

Croeso i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin


A ydych chin chwilio am wybodaeth, cymorth a chyngor ynghylch gofal plant neu weithgareddau hamdden i blant yn Sir Gaerfyrddin?

Maer Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn fan delfrydol i ddechrau. Rydym yn darparu cyngor ac arweiniad dwyieithog, diduedd ac am ddim ynghylch ystod eang o ddewisiadau gofal plant, gweithgareddau ar gyfer plant a materion cymorth i deuluoedd. Mae hyn yn cynnwys cyngor ynghylch talu am ofal plant a gweithio yn y diwydiant gofal plant, gwybodaeth ynghylch meithrinfeydd, gofalwyr plant, clybiau y tu allan ir ysgol, grwpiau chwarae a grwpiau rhieni a phlant bach.

Methu dod o hyd ir hyn rydych chin chwilio amdano? Ffoniwch 01267 246555, tecstiwch 07786 202747 neu e-bostiwch eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol. Yn ogystal ch helpu chi yn uniongyrchol, gall eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol eich cyfeirio chi at asiantaethau a sefydliadau eraill.

Mae gwefan newydd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cael eu adnewyddu.

Gwybodaeth Teuluoedd, Gofal Plant a Chwarae Gwybodaeth Teuluoedd, Gofal Plant a Chwarae Tm o Amgylch y Teulu (TAF) Tm o Amgylch y Teulu (TAF) Teuluoedd yn Gyntaf Teuluoedd yn Gyntaf
Dechraun Deg Dechraun Deg
Canolfannau Plant Integredig Canolfannau Plant Integredig Beth sy mlaen Beth sy mlaen
#TrafodMaguPlant

#TrafodMaguPlant

Ymunwch r sgwrs. Beth syn gweithio orau i chi? Sut ydych chin cael eich plentyn i ymddwyn yn well? Beth ywr dulliau mwyaf effeithiol i rieni ddisgyblu eu plant? Mae Llywodraeth Cymru eisiau clywed eich barn

Maer rhan fwyaf o deuluoedd yn gorfod wynebu cyfnodau anodd. I gael syniadau am sut i ddelio r sefyllfaoedd hynny, ewch i @MaguPlantRhowchamseriddo.ParentingGiveittime
www.gov.wales/topics/people-and-communities

Dewis Cymru

Dewis Cymru

Gwefan yw Dewis Cymru syn ceisio helpu pobl gydau llesiant. Dymar lle GORAU i bobl fynd am wybodaeth neu gyngor am lesiant boed eu llesiant eu hun neu lesiant aelod or teulu neu ffrind.
www.dewis.cymru

Gall llyfrau helpu

Llyfrau Llesol

Wyt tin teimlon drist? yn poeni? yn grac?
Wyt tin cael dy fwlio? Neun teimlon genfigennus?
Gall llyfrau helpu

Mae darllen y llyfrau cywir yn gallu dy helpu i ddeall sut rwyt tin teimlo. Siarada dy feddyg/nyrs ysgol am gynllun Llyfrau Llesol (Cymru). I weld rhestr o lyfrau am iechyd a lles meddyliol, cer i www.llyw.cymru
pdf document Llyfrau Llesol (Cymru)school-admissions (1) Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Gwnewch yn fawr och amser gydach gilydd. Maer rhan fwyaf o deuluoedd yn mynd trwy gyfnodau syn anodd eu rheoli. Dyma rai syniadau ar sut i fynd ir afael rhai or pryderon mwyaf cyffredin sydd gan rieni. Mae pob plentyn yn unigryw, ond efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu:
www.giveittime.gov.wales

Cyfraith newydd ynghylch clustogau uwch heb gefn

www.newyddion.sirgar.gov.uk

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter