Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Bod yn Ddiogel : Gyda phwy allai adael fy mhlentyn?

Gyda phwy allai adael fy mhlentyn?


Fel rhieni, mae genych gyfrifoldeb dros ddiogelwch a lles eich plentyn. O ganlyniad, maen bwysig eich bod yn meddwl yn ofalus iawn am y person yr ydych am eu gadael gydag ef/hi, boed yn ddieithryn, yn berthynas agos neun ffrind.

Pan fyddwch yn gadael eich plentyn yng ngofal rhywun arall rydych yn cymryd risg gydai ddiogelwch ai lles. Wrth i chi ystyried gofalwr dros dro ich plentyn maen bwysig eich bod yn dewis rhywun sydd r galluoedd ar safonau uchel y byddech yn eu disgwyl gennych eich hun. Mae hyn yn golygu rhywun a fydd yn gwneud yn siwr eu bod yn cael eu bwydo, eu newid, eu cadwn ddiogel, yn cael lle i chwarae, yn teimlon ddiogel ac a fydd yn gallu delio gydag unrhyw anawsterau all godi.

Ar y cyfan, bydd person syn gwarchod yn dod ich cartref chi er mwyn gofalu am eich plentyn. Gwnewch yn siwr eich bod yn siarad gydach gwarchodwyr cyn i chi adael. Gadewch iddynt wybod pryd ich disgwyl yn l a gwnewch yn siwr fod ganddynt fanylion cyswllt mewn argyfwng.

Nid oes angen cymwysterau na thystysgrif ar warchodwyr i edrych ar l plant. Oherwydd hyn gall unrhyw un hysbysebu ei gwasanaeth fel gwarchodwyr. Mae Canolfan Gyfreithiol Plant ar NSPCC yn argymell y dylai gwarchodwyr fod o leiaf 16 mlwydd oed. Mae hyn yn seiliedig ar y syniad bod unigolyn syn 16 neun hyn yn llawer mwy ymwybodol o beryglon a risgau posibl ac y gallai alw am help yn gyflym pe bai angen.

Maer terfyn oedran hwn hefyd yn gysylltiedig r camau posibl y gallair heddlu eu cymryd pe bai unrhyw beth yn mynd oi le ac yn arwain at anaf. Maen fwyaf tebygol mai chi fel rhiant fyddain cael eich dal yn gyfrifol pe bai unrhyw beth yn mynd oi le os ywch gwarchodwyr dan 16 mlwydd oed.

Yn aml bydd gan warchodwr da enw da yn lleol a gall ffrind neu gymydog ei chymerdwyo. Er hynny, maen hanfodol eich bod yn cwrdd r darpar warchodwr cyn i chi benderfynu gadael eich plentyn yn ei gofal.Cyngor ynghylch Diogelwch Cyngor ynghylch Diogelwch Diogelwch Ffyrdd Diogelwch Ffyrdd Technoleg Technoleg
Lles Plant Lles Plant Bwlio Bwlio Gyda phwy allai adael fy mhlentyn? Gyda phwy allai adael fy mhlentyn?
Heddlu Dyfed Powys Heddlu Dyfed Powys (yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter