Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd : Beichiogrwydd

Beichiogrwydd


Mae Maternity Action yn rhoi gwybodaeth ar-lein a chyngor dros y ffn am hawliau mamolaeth a rhieni yn y gwaith, tl mamolaeth, budd-daliadau a hawliau bwydo ar y fron. Rydyn ni'n rhoi gwybodaeth a chyngor i ddinasyddion y DU ac i fenywod o dramor. Mae ein gwybodaeth ar-lein ar gael yn www.maternityaction.org.uk
I gael cyngor a chymorth am ddim a chyfrinachol, cysylltwch 'n tm o ymgynghorwyr arbenigol ar 0845 600 8533.

Mae Midwivesonline yn cael ei ysgrifennu gan dm o ymwelwyr iechyd a bydwragedd proffesiynol a chymwysedig.

Cynorthwywyr yw Doulas sy'n helpu rhieni yn ystod blwyddyn geni plentyn, y beichiogrwydd, y geni a'r cyfnod o fod yn rhiant newydd. Mae'r cymorth hwn yn ymarferol ac yn emosiynol ond nid yw'n feddygol. Mae'r Doulas yn cynnig arweiniad a chymorth gyda chyrsiau paratoi a diwrnodau astudio parhaus. Hefyd mae Doula UK yn rhoi gwybodaeth i rieni, i'r cyfryngau ac i weithwyr proffesiynol ym maes iechyd ynghylch doulas.

Ty Melyn yw cartref ymgynghoriaeth Llyfrgell De-orllewin Cymru ar gyfer Slingiau Babanod a Chyfarpar Cario Babanod (South West of Wales Sling Library & Babywearing consultancy), gyda benthyciadau am bythefnos ar y tro ar gael am bris rhesymol. Hefyd mae Ty Melyn yn cynnig ffisiotherapi ar gyfer blwyddyn y beichiogrwydd ac wedi hynny a dosbarthiadau ymarfer cyn geni ac ar l y geni. Mae'r dosbarthiadau ymarfer ar gyfer menywod ym mlwyddyn ei beichiogrwydd ac wedi hynny, ac yn hyrwyddo bod yn heini yn ystod y beichiogrwydd ac yn helpu adferiad ar l y geni.

Mae gan Best Beginnings ddau ap sydd ar gyfer ffn symudol ac sy'n rhad ac am ddim, i famau a darpar famau: Bump Buddy sy'n ymdrin beichiogrwydd a Baby Buddy sy'n ymdrin 'r 6 mis cyntaf ar l y geni.

I gael gwybodaeth am grwpiau Bwydo ar y Fron yng Nghaerfyrddin, ffoniwch 01267 246555.HomeStart HomeStart Dechraun Deg Dechraun Deg Tadau Tadau
Gofalwyr Ifanc Gofalwyr Ifanc Cyngor ar Bopeth Cyngor ar Bopeth Sipsiwn/Teithwyr Ifanc Sipsiwn/Teithwyr Ifanc (yn agor mewn ffenestr newydd)
A oes gennych ddiddordeb mewn mynd yn Ofalwr Maeth? A oes gennych ddiddordeb mewn mynd yn Ofalwr Maeth? A oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu? A oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu? Magu Plant Magu Plant
Beichiogrwydd Beichiogrwydd Mamau Mamau Mamau-cu/Tadau-cu Mamau-cu/Tadau-cu
Y Tm o Amgylch y Teulu (TAF) Y Tm o Amgylch y Teulu (TAF) Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - Anghenion Dysgu Ychwanegol Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - ADY Ymddygiad dros ben llestri mewn plant dan ddeg Ymddygiad dros ben llestri mewn plant dan ddeg (yn agor mewn ffenestr newydd)
Dewis Gofal Plant Dewis Gofal Plant(yn agor mewn ffenestr newydd) Cymorth i rieni a help ariannol gyda chostau gofal plant Help ariannol gyda chostau gofal plant(yn agor mewn ffenestr newydd) Cymorth i Blant a Phobl Ifanc sydd wedi cael Profedigaeth Cymorth i Blant a
Phobl Ifanc sydd
wedi cael
Profedigaeth
Gofal Maeth Preifat Gofal Maeth Preifat(yn agor mewn ffenestr newydd) Family Lives Family Lives(yn agor mewn ffenestr newydd) Yn Cefnogi Families and Friends of Prisoners Yn Cefnogi Families/Friends of Prisoners (yn agor mewn ffenestr newydd)
Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan(yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter