Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Bod yn Ddiogel : Cyngor ynghylch Diogelwch

Cyngor ynghylch Diogelwch


Ymddiriedolaeth Atal Damweiniau i Blant - yn cynnig cyngor diogelwch arbenigol i rieni a gofalwyr - i'ch helpu i ddeall y risgiau a magu plant mewn lle diogel.

Cymdeithas Frenhinol Er Atal Damweiniau - Cymru corff sydd wedi ymrwymo i gydweithio'n agos Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, y gwasanaethau brys, y cyfryngau, grwpiau gwirfoddol a chyrff eraill sydd a wnelont 'r mater er mwyn mynd i'r afael phroblemau diogelwch ar y ffyrdd ac mewn cartrefi yng Nghymru.

Gwasanaeth Tn ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru - yn gweithio gydag asiantaethau a phartneriaid mewn llawer o gynlluniau ymarferol ac addysgiadol ar gyfer ieuenctid ynghylch cadw'n ddiogel rhag tanau, peryglon a chanlyniadau cynnau tn yn fwriadol a galwadau ffug.

Safekids yn darparu cyngor, arweiniad ac awgrymiadau, ar faterion diogelwch plant. Os ydych yn rhiant neu ofalwr sydd am roi'r gofal a'r gefnogaeth orau i'ch plentyn, neu os ydych yn gweithio gyda phlant, mae'r cymorth diogelwch plant sydd ei angen arnoch yma.

The Lullaby Trust yn darparu cymorth arbenigol i deuluoedd sydd wedi colli anwyliaid ac yn hybu cyngor arbenigol ynghylch arferion cysgu diogel ar gyfer babanod.

Childline Os oes gennych unrhyw bryderon ac eisiau siarad rhywun gallwch gysylltu Childline y gwasanaeth cynghori am ddim drwy ffonio 0800 1111

Child Alert provides resources and information on child safety and wellbeing.Cyngor ynghylch Diogelwch Cyngor ynghylch Diogelwch Diogelwch Ffyrdd Diogelwch Ffyrdd Technoleg Technoleg
Lles Plant Lles Plant Bwlio Bwlio Gyda phwy allai adael fy mhlentyn? Gyda phwy allai adael fy mhlentyn?
Heddlu Dyfed Powys Heddlu Dyfed Powys (yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter