Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Addysg a Hyfforddiant : Prydau Ysgol

Prydau Ysgol


Maen rhaid ir holl fwydydd syn cael eu darparu gan awdurdodau lleol gydymffurfio safonau maeth cenedlaethol. Mae'r rhain yn sicrhau bod plant yn cael diet cytbwys ac iach. Maer safonau newydd a gyflwynwyd ym mis Medi 2006 yn gofyn am y canlynol:
 • Cig, dofednod neu bysgod olewog o ansawdd uchel ar gael yn gyson
 • O leiaf dau ddogn o ffrwythau a llysiau gyda phob pryd bwyd
 • Bara, grawnfwydydd eraill a thato ar gael yn gyson
Hefyd, mae rheolaeth ar y bwydydd canlynol:
 • Bwydydd sydd wedi eu ffrion ddwfn yn cael eu cyfyngu i ddim mwy na dau ddogn yr wythnos.
 • Diodydd pefriol, creision, siocled a melysion eraill wedi eu gwaredu o brydau ysgol a pheiriannau gwerthu.
Cafodd safonau pellach ar gyfer bwyd heblaw am ginio eu cyflwyno ym mis Medi 2007.

Prydau Ysgol am Ddim

Dim ond plant y mae eu rhieni/gwarcheidwaid yn derbyn un or budd-daliadau canlynol syn gallu cael Prydau Ysgol am Ddim.
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
 • Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Yr elfen warant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Treth Plant ond HEB FOD yn derbyn Credyd Treth Gwaith ac nid yw eich incwm blynyddol (yn l asesiad Cyllid y Wlad) yn fwy na 16,190 (o'r 6ed Ebrill 2013).
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm

Ble ydw in gwneud cais am Brydau Ysgol am Ddim?

Maen rhaid gwneud ceisiadau ir awdurdod lleol yn l lleoliad yr ysgol. Ar gyfer plant syn mynychu ysgol yn Sir Gaerfyrddin, dylid anfon pob cais ar y canlynol:

Adain Prydau Ysgol Am Ddim
Uned Cynnal Busnes
Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin

Sut ydw in gwneud cais am Brydau Ysgol am Ddim?

I wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim, gallwch:

Cinio Pecyn

Argymhellion ar gyfer cinio pecyn iach:
www.nhs.uk/LivewellEisiau dychwelyd i hyfforddiant neu waith? Eisiau dychwelyd i hyfforddiant neu waith? Dysgu Cymunedol Sir Gaerfyrddin Dysgu Cymunedol Sir Gaerfyrddin Ysgolion Ysgolion
Gwisg Ysgol Gwisg Ysgol Estyn Estyn Dyslecsia Dyslecsia
Prydau Ysgol Prydau Ysgol Colegau a Phrifysgolion Colegau a Phrifysgolion Arian ar gyfer Dysgu Arian ar gyfer Dysgu (yn agor mewn ffenestr newydd)
Tutor Hunt Tutor Hunt (yn agor mewn ffenestr newydd) First Tutors First Tutors (yn agor mewn ffenestr newydd) Derbyniadau Ysgol Derbyniadau Ysgol (yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter