Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Addysg a Hyfforddiant : Gwisg Ysgol

Gwisg Ysgol


Mae corff llywodraethu pob ysgol yn penderfynu ar y polisi gwisg ysgol neu’r cod gwisgo a chyfrifoldeb y Pennaeth yw sicrhau bod disgyblion yn cadw ar y rheolau. Os oes gennych unrhyw gwynion ynghylch y polisi gwisg ysgol neu’r cod gwisgo, siaradwch â chorff llywodraethu'r ysgol.

Cymorth gyda chostau gwisg ysgol
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyflwyno cynllun sy'n cynnig cymorth ariannol i rieni penodol ar incwm isel i gyfrannu at brynu gwisg ysgol ar gyfer eu plant pan fyddant yn symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd. Mae Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin yn gweinyddu’r Cynllun ar ran y Llywodraeth. Mae’r grant ar gael ar gyfer disgyblion sy’n mynd i flwyddyn 7 yn yr ysgol uwchradd ac ar gyfer disgyblion sy’n mynychu ysgolion arbennig, lleoliadau adnoddau anghenion arbennig ac unedau atgyfeirio disgyblion, ac sy’n 11 oed ar ddechrau’r flwyddyn ysgol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ynghylch y grant yn Sir Gaerfyrddin drwy ffonio Adran Addysg Sir Gaerfyrddin 0845 658 0445Eisiau dychwelyd i hyfforddiant neu waith? Eisiau dychwelyd i hyfforddiant neu waith? Dysgu Cymunedol Sir Gaerfyrddin Dysgu Cymunedol Sir Gaerfyrddin Ysgolion Ysgolion
Gwisg Ysgol Gwisg Ysgol Estyn Estyn Dyslecsia Dyslecsia
Prydau Ysgol Prydau Ysgol Colegau a Phrifysgolion Colegau a Phrifysgolion Arian ar gyfer Dysgu Arian ar gyfer Dysgu (yn agor mewn ffenestr newydd)
Tutor Hunt Tutor Hunt (yn agor mewn ffenestr newydd) First Tutors First Tutors (yn agor mewn ffenestr newydd) Derbyniadau Ysgol Derbyniadau Ysgol (yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter