Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Anghenion Ychwanegol : Cymorth i Riant/Gofalwr

Cymorth i Riant/Gofalwr


Special Friends mudiad ar gyfer pobl ag anableddau dysgu/deallusol a'u rhieni neu eu gofalwyr. Mae'n fodd i bobl gadw mewn cysylltiad a rhannu gwybodaeth, yn enwedig i'r rheiny sydd babanod a phlant bach ag anabledd dysgu sydd am gwrdd phobl sy'n cael profiadau tebyg ac o bosibl, ddod i gysylltiad grwpiau cymorth a phobl yn eu hardal leol.

Cyswllt Teulu Cymru - yn cynnig cyngor, cymorth a chefnogaeth i deuluoedd plant anabl beth bynnag fo cyflwr eu hiechyd neu eu hanabledd.

HAIPAC yn cynnig cymorth a gwybodaeth i rieni a gofalwyr.

Cefnogi Cynnar Cymru - rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru er mwyn gwella'r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer plant anabl dan 5 oed

AFASIC Cymru - yn cefnogi rhieni plant sydd namau lleferydd, iaith a chyfathrebu

Deaf Parenting UK - adnodd yw hwn sy'n darparu gwybodaeth ar gyfer rhieni byddar a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda rhieni byddar

Cymdeithas Syndrom Down - hwn yw'r unig sefydliad sy'n canolbwyntio'n gyfan gwbl ar yr holl agweddau ar fyw'n llwyddiannus gyda Syndrom Down

Epilepsy Action nod y corff hwn yw gwella bywydau pobl y mae epilepsi'n effeithio arnynt.

Cymdeithas Plant Byddar Cymru yn cefnogi teuluoedd plant byddar yng Nghymru

Y Gymdeithas Awtistig Genedlaethol - elusen yn y DU yw hon ar gyfer pobl ag awtistiaeth (gan gynnwys Syndrom Asperger) a'u teuluoeddCymorth i Riant/Gofalwr Cymorth i Riant/Gofalwr Cymorth Ariannol Cymorth Ariannol Cyfathrebu Llwyr Cyfathrebu Llwyr (yn agor mewn ffenestr newydd)
Tm Llwybrau Gyrfa
Coastal Tm Llwybrau Gyrfa Coastal Changing Places Changing Places (yn agor mewn ffenestr newydd) Clynfyw CIC Care Farm Clynfyw CIC Care Farm (yn agor mewn ffenestr newydd)
Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - Anghenion Dysgu Ychwanegol Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - ADY Sir Gaerfyrddin Cyngor Awtistiaeth Oedolion Sir Gaerfyrddin Cyngor Awtistiaeth Oedolion (yn agor mewn ffenestr newydd) Cyswllt teulu, I deuluoedd gyda phlant anabl Cyswllt teulu (yn agor mewn ffenestr newydd)
The National Autistic Society Early Bird The National Autistic Society Early Bird (yn agor mewn ffenestr newydd) Clwb Pl Droed Elfed United Clwb Pl Droed Elfed United (yn agor mewn ffenestr newydd) Cynllun Cynhwysiad Plant Sir Gaerfyrddin Cynllun Cynhwysiad Plant Sir Gaerfyrddin (yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter