Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd : Y TÓm o Amgylch y Teulu (TAF)

Y TÓm o Amgylch y Teulu (TAF)


Mae'r TÓm o Amgylchedd y Teulu (TAF) yn fenter gan Lywodraeth Cymru ac mae'n cael ei hyrwyddo ledled Cymru. Mae'r dull yn argymell bod gweithwyr proffesiynol (athrawon, ymwelwyr iechyd, cwnselyddion, gweithwyr ieuenctid ac ati) sy'n cefnogi plant a theuluoedd, yn gweithio gyda'i gilydd yn gynnar i ddatrys problemau gyda theuluoedd. Ymyrryd yn gynnar yw dull y TÓm o Amgylch y Teulu er budd plant a theuluoedd. Cael teuluoedd bregus i ymwneud yn effeithiol ‚'r gwasanaethau cymunedol sy'n bodoli eisoes yw diben TAF. Mae'n rhan o fenter ehangach Teuluoedd yn Gyntaf. Gwella'r canlyniadau tymor byr a thymor hwy i rieni, i blant ac i bobl ifanc sy'n byw mewn tlodi yw nod Teuluoedd yn Gyntaf.

I gael gwybod rhagor, cysylltwch ag:
Liz Barney, LBarney@sirgar.gov.uk 01267 246430.HomeStart HomeStart Dechrauín Deg Dechrauín Deg Tadau Tadau
Gofalwyr Ifanc Gofalwyr Ifanc Cyngor ar Bopeth Cyngor ar Bopeth Sipsiwn/Teithwyr Ifanc Sipsiwn/Teithwyr Ifanc (yn agor mewn ffenestr newydd)
A oes gennych ddiddordeb mewn mynd yn Ofalwr Maeth? A oes gennych ddiddordeb mewn mynd yn Ofalwr Maeth? A oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu? A oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu? Magu Plant Magu Plant
Beichiogrwydd Beichiogrwydd Mamau Mamau Mamau-cu/Tadau-cu Mamau-cu/Tadau-cu
Y TÓm o Amgylch y Teulu (TAF) Y TÓm o Amgylch y Teulu (TAF) Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - Anghenion Dysgu Ychwanegol Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - ADY Ymddygiad dros ben llestri mewn plant dan ddeg Ymddygiad dros ben llestri mewn plant dan ddeg (yn agor mewn ffenestr newydd)
Dewis Gofal Plant Dewis Gofal Plant(yn agor mewn ffenestr newydd) Cymorth i rieni a help ariannol gyda chostau gofal plant Help ariannol gyda chostau gofal plant(yn agor mewn ffenestr newydd) Cymorth i Blant a Phobl Ifanc sydd wedi cael Profedigaeth Cymorth i Blant a
Phobl Ifanc sydd
wedi cael
Profedigaeth
Gofal Maeth Preifat Gofal Maeth Preifat(yn agor mewn ffenestr newydd) Family Lives Family Lives(yn agor mewn ffenestr newydd) Yn Cefnogi Families and Friends of Prisoners Yn Cefnogi Families/Friends of Prisoners (yn agor mewn ffenestr newydd)
Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan(yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wediíi gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydaír darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un oír darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ‚ ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy Ďmlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter