Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Addysg a Hyfforddiant : Eisiau dychwelyd i hyfforddiant neu waith?

Eisiau dychwelyd i hyfforddiant neu waith?


Mae Gyrfa Cymru yn wasanaeth Cymru gyfan syn rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ynghylch gyrfaoedd yn rhad ac am ddim i bobl o bob oedran.

Nod Cynllun Twf Swyddi Cymru yw mynd ir afael diweithdra ymysg ieuenctid. Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun i greu cyfleoedd swyddi ar gyfer pobl ifanc ddi-waith rhwng 16 a 24 oed a hynny am gyfnod o 6 mis. Bydd cyfranogwyr yn derbyn yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol am isafswm o 25 awr yr wythnos. Bydd y rhaglen yn darparu ar gyfer y sawl syn barod i weithio ond yn methu dod o hyd i gyflogaeth. Gall pobl ifanc wneud cais am swyddi gwag drwyr cynllun ar www.careerswales.com

Asiantaeth y Llywodraeth ywr Ganolfan Byd Gwaith syn cynorthwyo pobl oedran gweithio i gamu o fudd-dl i waith a helpu cyflogwyr i lenwi swyddi gwag.

Mae Gweithffyrdd yn mynd ir afael r rhwystrau syn atal unigolion rhag dod o hyd i gyflogaeth. Maer prosiect yn darparu cymorth o ran chwilio am swyddi, CV, ffurflenni cais, sgiliau cyfweliad, technegau ffn a mynediad i hyfforddiant

Mae Un Sir Gr - One Carmarthenshire wedi cael ei sefydlu gan bartneriaeth o asiantaethau yn y sir er mwyn hwylusor llwybr yn l i waith a hyfforddiant ar gyfer pob oedran, pob lefel gallu, sgiliau a diddordebau. Y partneriaid allweddol yw'r Ganolfan Byd Gwaith, Gyrfa Cymru, Coleg Sir Gr, y Bartneriaeth Ddysgu Rhanbarthol a Chyngor Sir Caerfyrddin sydd chyfoeth o brofiad a chysylltiadau gyda chyflogwyr ledled y Sir. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.onecarmarthenshire.co.ukneu ffoniwch y rhif rhadffn 0800 9173 408.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch swyddi gwag yn Sir Gaerfyrddin, ewch i:
www.sirgar.gov.uk neu
www.thisissouthwales.co.ukEisiau dychwelyd i hyfforddiant neu waith? Eisiau dychwelyd i hyfforddiant neu waith? Dysgu Cymunedol Sir Gaerfyrddin Dysgu Cymunedol Sir Gaerfyrddin Ysgolion Ysgolion
Gwisg Ysgol Gwisg Ysgol Estyn Estyn Dyslecsia Dyslecsia
Prydau Ysgol Prydau Ysgol Colegau a Phrifysgolion Colegau a Phrifysgolion Arian ar gyfer Dysgu Arian ar gyfer Dysgu (yn agor mewn ffenestr newydd)
Tutor Hunt Tutor Hunt (yn agor mewn ffenestr newydd) First Tutors First Tutors (yn agor mewn ffenestr newydd) Derbyniadau Ysgol Derbyniadau Ysgol (yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter