Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Ariannol a Chyfreithiol : Diwygio Lles

Diwygio Lles


I'ch helpu i ddeall elfennau allweddol y diwygio lles, ewch i www.welfarereform.net

Mae'r Credyd Cynhwysol yn fudd-dal newydd, a roddir ar sail prawf modd, ac mae ar gyfer pobl oedran gweithio sydd mewn gwaith neu sy'n ddi-waith. Rhaid ichi hawlio gyda'ch cymar os oes gennych un. Bydd terfyn cynilion o Ł16,000 yn berthnasol i'r Credyd Cynhwysol. Gallech hawlio Credyd Cynhwysol os ydych:
 • yn ddi-waith ac yn chwilio am waith
 • yn methu â gweithio oherwydd salwch neu anabledd
 • yn gofalu am rywun anabl
 • yn unig riant â'ch plentyn ieuaf yn iau na 5 oed
 • yn gweithio, ac un ai'n unig riant neu'n bâr â phlant
 • yn gweithio ac yn anabl
 • yn sengl neu'n bâr di-blant sy’n gweithio ond ar incwm bach
 • yn talu costau tai megis rhent neu forgais
Bydd y Credyd Cynhwysol yn dod â'r 6 budd-dal canlynol i bobl oedran gweithio at ei gilydd mewn un taliad:
 • Y Lwfans Ceisio Gwaith sy'n seiliedig ar incwm
 • Y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm
 • Y Cymhorthdal Incwm
 • Y Credyd Treth Plant
 • Y Credyd Treth Gwaith
 • Y Budd-dal Tai
Y canlynol yw'r amserlen ar gyfer lansio'r Credyd Cynhwysol:
 • Ebrill 2013: 'Pathfinder Pilot’ ym Manceinion Fwyaf a Swydd Gaer
 • Hydref 2013: Y lansio cenedlaethol ar gyfer hawlwyr newydd
 • Bydd y rhai sydd eisoes yn hawlio'n cael eu symud i'r system Credyd Cynhwysol yn raddol hyd at 2017.
Ewch i www.gov.uk/universalcredit i gael rhagor o wybodaeth

Ym mis Ebrill 2013 cyflwynir y dreth tanfeddiannu neu'r ‘dreth ystafell wely’ ar gyfer Tenantiaid Tai Cymdeithasol. Bydd Budd-dal Tai pobl oedran gweithio sydd ag ystafell wely ychwanegol yn cael ei ostwng dan y rheolau newydd. Nid yw'n berthnasol i aelwydydd lle'r mae'r tenant a/neu gymar y tenant yn hyn na'r oedran credyd pensiwn. Bydd y budd-dal tai i deuluoedd oedran gweithio sy'n tanfeddiannu eu heiddo yn cael ei gwtogi 14% os oes un ystafell wely sbâr a'i gwtogi 25% os oes dwy neu ragor o ystafelloedd gwely sbâr. Dyma’r rheolau:
 • Un ystafell wely i'r tenant a chymar y tenant
 • Un ystafell wely i unrhyw un sy'n 16 oed neu'n hyn (megis plentyn sy'n oedolyn) neu i bâr sy'n hyn nag 16 oed
 • Disgwylir i unrhyw un sydd dan 16 oed rannu ystafell wely â rhywun o'r un rhyw
 • Disgwylir i unrhyw un sydd dan 10 oed rannu ystafell wely â rhywun arall sydd dan 10 oed, pa ryw bynnag ydyw
 • At ddibenion budd-daliadau, nid yw plant maeth yn cyfrif fel rhan o'r aelwyd
 • Os oes gan fwy nag un oedolyn gyfrifoldeb gwarchodaeth, bydd preswylfa'r plentyn yn seiliedig ar bwy sy'n derbyn y budd-dal plant.
Gallwch ofyn am gymhorthdal ystafell sbâr:
 • os ydych wedi maethu plentyn neu wedi mynd yn ofalwr maeth cymeradwy yn y 12 mis diwethaf
 • os oes gennych blant sy'n oedolion sy'n aelodau o'r lluoedd arfog
 • os oes gennych blentyn sydd ag anabledd difrifol
Os oes gennych unrhyw bryderon neu os credwch y gallai hyn effeithio arnoch chi, mynnwch air â'ch landlord a all wirio eich amgylchiadau neu ffoniwch linell radffôn Mae Budd-daliadau yn Newid ('Your Benefits Are Changing') i gael cyngor (0300 303 1703) neu tecstiwch ‘change’ i 80018.

Mae’r Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) yn fudd-dal i'ch helpu â rhai o'r costau ychwanegol a all fod gennych oherwydd anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir. I bobl 16 – 64 oed, bydd y Taliad Annibyniaeth Bersonol yn cymryd lle'r Lwfans Byw i'r Anabl. I gael cyngor a chymorth ac i gael gwybod rhagor, ewch i www.gov.uk/pip neu ffoniwch 0845 8503322, dydd Llun – dydd Gwener, 8am–6pm.Canolfan Cyngor ar Bopeth Canolfan Cyngor ar Bopeth Cymorth gyda Chostau Gofal Plant Cymorth gyda Chostau Gofal Plant Cyngor Ariannol Cyngor Ariannol
Diwygio Lles Diwygio Lles Cymorth Cyfreithiol Lles Cymdeithasol Cymorth Cyfreithiol Lles Cymdeithasol Childcare Vouchers Childcare Vouchers(yn agor mewn ffenestr newydd)
Teenage voices on first financial decisions Teenage voices
on first financial decisions
(yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter