Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd : Gofalwyr Ifanc

Gofalwyr Ifanc


Mae gofalwyr ifanc yn darparu gofal i riant/gwarcheidwad, brawd/chwaer, mam-gu/tad-cu neu i aelod o'r teulu estynedig sydd ag anabledd, salwch tymor hir neu broblemau iechyd meddwl.

Mae'r gwasanaeth i ofalwyr ifanc yn Sir Gaerfyrddin yn nodi ac yn cynorthwyo'r nifer cynyddol o blant a phobl ifanc, 818 oed, sy'n gyfrifol am ofalu am anwylyd.

Mae'r gwasanaeth yn cefnogi'r gofalwyr ifanc ac yn eu galluogi i gael bywyd y tu allan i'w rl ofalu. Y canlynol yw nod y gwasanaeth:
  • nodi gofalwyr ifanc ledled Sir Gaerfyrddin
  • cefnogi gofalwyr ifanc i gael ffordd o fyw sy'n gadarnhaol
  • codi proffil gofalwyr ifanc ledled Sir Gaerfyrddin, lleihau allgu a lleihau bod yn ynysig, a all fod yn rhan gynhenid o ofalu.
  • darparu gweithgareddau er mwyn i ofalwyr ifanc ddatblygu sgiliau a chysylltiadau 'i gilydd a gallu cyfranogi mwy mewn gweithgareddau ieuenctid.
  • darparu gweithgareddau preswyl er mwyn i ofalwyr ifanc gael gwyliau byr dros nos i ffwrdd o'u cyfrifoldebau gofalu i gael hwyl.
I gael cyngor a gwybodaeth ynghylch amrywiaeth o faterion sy'n effeithio ar bobl ifanc a'u perthynas ag eraill. www.need2know.co.uk/relationships
www.need2know.co.uk/relationships
www.relate.org.ukHomeStart HomeStart Dechraun Deg Dechraun Deg Tadau Tadau
Gofalwyr Ifanc Gofalwyr Ifanc Cyngor ar Bopeth Cyngor ar Bopeth Family Lives Family Lives(yn agor mewn ffenestr newydd)
A oes gennych ddiddordeb mewn mynd yn Ofalwr Maeth? A oes gennych ddiddordeb mewn mynd yn Ofalwr Maeth? A oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu? A oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu? Magu Plant Magu Plant
Beichiogrwydd Beichiogrwydd Mamau Mamau Mamau-cu/Tadau-cu Mamau-cu/Tadau-cu
Y Tm o Amgylch y Teulu (TAF) Y Tm o Amgylch y Teulu (TAF) Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - Anghenion Dysgu Ychwanegol Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd - ADY Over the top behaviour in the under 10s Ymddygiad dros ben llestri mewn plant dan ddeg (yn agor mewn ffenestr newydd)
Dewis Gofal Plant Dewis Gofal Plant(yn agor mewn ffenestr newydd) Cymorth i rieni a help ariannol gyda chostau gofal plant Help ariannol gyda chostau gofal plant(yn agor mewn ffenestr newydd) Cymorth i Blant a Phobl Ifanc sydd wedi cael Profedigaeth Cymorth i Blant a
Phobl Ifanc sydd
wedi cael
Profedigaeth
Gofal Maeth Preifat Gofal Maeth Preifat(yn agor mewn ffenestr newydd) westwalesmediation.co.uk Mediation West Wales(yn agor mewn ffenestr newydd) Yn Cefnogi Families and Friends of Prisoners Yn Cefnogi Families/Friends of Prisoners (yn agor mewn ffenestr newydd)
Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan(yn agor mewn ffenestr newydd)

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter