Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:twitter Facebook
Feedback

: Tm o Amgylch y Teulu : Rhieni a Gofalwyr : Cam 4
Tm o Amgylch y Teulu (TAF)
Rhieni a Gofalwyr
Sut mae TAF yn gweithio

Cam 1 Cam 2 Cam 3 Cam 4

Cam 4 Adolygu

Bob 3 mis, neu'n amlach os oes angen, byddwch yn adolygu eich Cynllun Cymorth gyda'ch Gweithiwr Allweddol i weld sut mae pethau'n mynd ac i sicrhau ein bod ar y trywydd iawn a'ch bod yn derbyn y cymorth iawn.

Bydd eich Cynllun Cymorth yn cael ei adolygu a'i newid yn l yr angen i ymateb i'ch anghenion sy'n newid.

Bydd y Cynllun a'r Cymorth yn parhau ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd hyd nes y bydd yr holl ganlyniadau wedi'u cyflawni neu na fydd angen neu eisiau'r cymorth arnoch mwyach. Bryd hynny, bydd eich achos yn cael ei gau.Rhieni a Gofalwyr

Pobl Ifanc

Gweithwyr Proffesiynol
Adnoddau i Weithwyr Allweddol

Dyddiadau Hyfforddiant

Cysylltwch ni

Team Around the Family
Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter