Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:twitter Facebook
Feedback

: Tm o Amgylch y Teulu : Rhieni a Gofalwyr
Tm o Amgylch y Teulu
Rhieni a Gofalwyr
Sut mae TAF yn gweithio


Os ydych yn poeni am eich plentyn, yn profi straen ynghylch rhianta neu'n ei chael hi'n anodd cael mynediad i wasanaethau yn Sir Gaerfyrddin, gall dull TAF ddod 'r bobl iawn ynghyd i'ch helpu chi. GYDA'N GILYDD byddwn yn edrych ar ffyrdd o'ch helpu fel teulu i ddatblygu eich cryfderau a goresgyn anawsterau mewn meysydd eraill lle gallech elwa o gymorth ychwanegol.

Bydd un person, Gweithiwr Allweddol TAF, yn siarad gyda chi ac yn cwblhau asesiad Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd. Bydd hyn yn ein helpu i gynllunio'r cymorth gorau ichi.

Mae gweithiwr allweddol yn berson rydych chi'n teimlo'n gyfforddus yn gweithio gydag ef/hi. Bydd ef/hi yn sicrhau bod y cynllun yn cael ei ddilyn a'i fod yn gweithio.

Os hoffech gael gwybod mwy am sut y gallai TAF eich helpu chi, gallwch lawrlwytho'r daflen Gwybodaeth i Deuluoedd yma. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan TAF.

Cofiwch...
Mae TAF yn broses WIRFODDOL a gallwch ddweud 'Na' AR UNRHYW ADEG os byddwch yn newid eich meddwl.


Sut ydw i'n cael mynediad i Gymorth TAF?
Mae cael mynediad i gymorth yn syml. Gallwch gysylltu ag ysgol neu Ymwelydd Iechyd eich plentyn, neu gallwch lenwi'r ffurflen Mynediad i Gymorth TAF a'i hanfon drwy e-bost i TAF@sirgar.gov.uk a bydd aelod o'r tm yn cysylltu chi.

Cam 1 Cam 2 Cam 3 Cam 4Rhieni a Gofalwyr

Pobl Ifanc

Gweithwyr Proffesiynol
Adnoddau i Weithwyr Allweddol

Dyddiadau Hyfforddiant

Cysylltwch ni

Team Around the Family
Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter