Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:twitter Facebook
Feedback

: Tm o Amgylch y Teulu : Gweithwyr Proffesiynol
Tm o Amgylch y Teulu (TAF)
Cymorth ac Arweiniad i Weithwyr Proffesiynol
sy'n gweithio gyda Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd


Mae dull TAF yn ffordd gydweithredol, amlasiantaethol o weithio lle mae nifer o asiantaethau a nodwyd yn cydweithio i ddarparu cynllun cymorth i deulu neu berson ifanc.

Ar gyfer pwy mae TAF?
Gall unrhyw deulu neu berson ifanc elwa o ddull TAF:
  • os nad yw un dull yn mynd i'r afael 'u hanghenion a nodwyd, neu
  • os oes arnynt angen dull cydweithredol, amlasiantaethol er mwyn nodi a mynd i'r afael 'u hanghenion.
Dull NID gwasanaeth yw'r Tm o Amgylch y Teulu...
... felly ni allwch atgyfeirio i mewn at TAF. Os ydych yn adnabod rhywun a allai elwa o ddull TAF, gofynnwch i'r teulu neu'r person ifanc lenwi'r ffurflen Mynediad i Gymorth a'i dychwelyd i TAF@sirgar.gov.uk

Gellir lawrlwytho adnoddau pellach yma.

Mae hyfforddiant llawn ar gael yn rhad ac am ddim. I gael rhagor o fanylion, ein hamserlen hyfforddiant a gwybodaeth am sut i wneud cais, cliciwch yma.Rhieni a Gofalwyr

Pobl Ifanc

Gweithwyr Proffesiynol
Adnoddau i Weithwyr Allweddol

Dyddiadau Hyfforddiant

Cysylltwch ni

Team Around the Family
Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter