Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:twitter Facebook
Feedback

: Tm o Amgylch y Teulu : Dyddiadau Hyfforddiant
Tm o Amgylch y Teulu (TAF)
Dyddiadau Hyfforddiant


Mae Hyfforddiant TAF ar gael i'r holl ymarferwyr, asiantaethau a mudiadau sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Ni chodir tl am yr hyfforddiant.

Gellir trefnu sesiynau hyfforddiant wedi'u teilwra ar gyfer grwpiau mwy o fewn y mudiad. Cysylltwch thm TAF i gael rhagor o wybodaeth.

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o TAF
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi golwg gyffredinol ar y Model TAF yn Sir Gaerfyrddin a sut i helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd i gael mynediad i gymorth TAF. Mae'r sesiwn yn para tua 2 i 3 awr, ond gellir teilwra'r hyfforddiant ar gyfer anghenion y mudiad.

Hyfforddiant TAF
Mae'r hyfforddiant 1 diwrnod hwn wedi'i anelu at staff sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd a fydd yn rhan o'r broses TAF, pa un a ydynt yn Weithwyr Allweddol neu'n ymarferwyr sy'n cyfrannu at Gynllun Cymorth TAF.Rhieni a Gofalwyr

Pobl Ifanc

Gweithwyr Proffesiynol
Adnoddau i Weithwyr Allweddol

Dyddiadau Hyfforddiant

Cysylltwch ni

Team Around the Family
Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter