Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:twitter Facebook
Feedback

: Teuluoedd yn Gyntaf : Cymorth o ran Anableddau
Teuluoedd yn Gyntaf
Cymorth o ran Anableddau


Darparu cymorth ychwanegol wedi'i dargedu i blant a phobl ifanc anabl rhwng 0 a 25 oed a'u teuluoedd er mwyn sicrhau eu bod yn gallu manteisio i'r eithaf ar eu cyfleoedd bywyd. Mae'r cymorth yn cynnwys gwaith rhianta arbenigol, cymorth un i un er mwyn i blant anabl fynd i leoliadau cyn-ysgol y brif ffrwd, grwpiau ar l ysgol ac yn ystod y gwyliau, grwpiau penodol i bobl ifanc rhwng 11 a 19 oed sydd ag awtistiaeth gweithredu lefel uwch, Anhwylder Gorfywiogrwydd a Diffyg Canolbwyntio (ADHD) neu Syndrom Asperger. Mae'r Cydgysylltydd Cynhwysiant yn gweithio ochr yn ochr phrosiectau i sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaeth cydgysylltiedig, hyblyg ac ymatebol i deuluoedd.

Elfen:
  • Anabledd: Grwpiau
  • Tm Camau Bach
  • Anabledd : Camau Enfawr


Cymorth yn y Gymuned

Cymorth Rhianta
Cymorth o ran Anableddau
Cymorth i Bobl Ifanc a'u Teuluoedd

Anabledd: Grwpiau


Ar gyfer pwy? Plant a phobl ifanc anabl rhwng 8 a 19 oed sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog yn ogystal ag ymddygiad cymdeithasol ac emosiynol heriol.
Pryd? Ar l ysgol ac yn ystod gwyliau'r haf.
Ble? Garreglwyd, Heol Goffa a Chanolfan Elfed (Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth).
Manylion Cyswllt: Rhif Ffn: 01554 759465
Trwy weithwyr allweddol y Tm o Amgylch y Teulu neu'r Tm Anableddau Plant

Tm Camau Bach


Ar gyfer pwy? Teuluoedd sydd phlentyn anabl rhwng 0 a 12 oed sydd angen cymorth ychwanegol i reoli anghenion eu plentyn. Tm Camau Bach
Pryd? Dydd Llun dydd Gwener
Ble? Ledled Sir Gaerfyrddin
Manylion Cyswllt: Rhif Ffn: 01267 246673

Camau Enfawr


Ar gyfer pwy? Pobl ifanc rhwng 11 a 19 oed sydd ag awtistiaeth gweithredu lefel uwch, Syndrom Asperger, Anhwylder Gorfywiogrwydd a Diffyg Canolbwyntio (ADHD) neu anawsterau cyfathrebu cymdeithasol ac sydd mewn perygl o ddatblygu anawsterau cymdeithasol neu emosiynol neu anawsterau teuluol
Pryd? Dydd Llun - dydd Sul
Ble? Ledled Sir Gaerfyrddin
Manylion Cyswllt: Rhif Ffn: 01267 224956


Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter