Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:twitter Facebook
Feedback

: Teuluoedd yn Gyntaf : Cymorth Rhianta
Teuluoedd yn Gyntaf
Cymorth Rhianta


Darparu cymorth wedi'i dargedu i deuluoedd yn y cartref er mwyn helpu teuluoedd i ymdopi 'r heriau dyddiol yn sgil bod yn rhiant. Ymhlith y prif feysydd y mae'r prosiect hwn yn ymateb iddynt y mae rhianta, iechyd emosiynol, rhwymau teuluol, cymorth i blant sy'n profi effeithiau cam-drin domestig a rheoli cyllideb. Mae cyfleoedd gwirfoddoli ar gael er mwyn i unigolion fod yn wirfoddolwyr sy'n ymweld chartrefi, gan gynnig cymorth emosiynol ac ymarferol i deuluoedd yn ystod cyfnodau anodd.

Elfen:
  • Cymorth wedi'i dargedu i Deuluoedd
  • Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd
  • DASH (Elusen sy'n ymdrin Cham-drin Domestig)
  • Gweithwyr Ymgysylltu Theuluoedd
  • Cymorth Seicoleg Addysg a Phlant


Cymorth yn y Gymuned

Cymorth Rhianta
Cymorth o ran Anableddau
Cymorth i Bobl Ifanc a'u Teuluoedd

Cymorth wedi'i dargedu i Deuluoedd


Ar gyfer pwy? Plant a phobl ifanc rhwng 0 a 14 oed sy'n agored i niwed a'u teuluoedd.
Pryd? Dydd Llun dydd Gwener
Ble? Cartrefi teuluoedd. Gweithdai a chyrsiau mewn ysgolion ac adeiladau cymunedol.
Manylion Cyswllt: Gweithredu dros Blant
Rhif Ffn: 01554 7451500
www.actionforchildren.org.uk

Home-Start Caerfyrddin - Llanelli
Rhif Ffn: 01554 770808
www.homestartcarmarthenshire.org.uk

Home-Start Dinefwr
Rhif Ffn: 01269 593853
www.homestartdinefwr.org.uk

Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd


Ar gyfer pwy? Teuluoedd agored i niwed sydd ag anghenion cymhleth ac sydd phlant rhwng 0 a 18 oed. Gweithredu yn Haen 3 a hyd at Haen 4.
Y Gwasanaethau a Gynigir: Cymorth dwys i deuluoedd agored i niwed sydd ag anghenion cymhleth.
Helpu i ddatrys gwrthdaro teuluol a goresgyn perthynas deuluol anodd er mwyn atal y sefyllfa rhag dwysu o Haen 3 i Haen 4.
Ymyriadau therfyn amser sy'n canolbwyntio ar ddatrysiadau, megis cyfweliadau ysgogol, arwyddion diogelwch a chynllunio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, er mwyn helpu teuluoedd i newid patrymau ymddygiad.
Pryd? Gwasanaeth canolog ar gael 8.00am - 7.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Rhai penwythnosau pan fo angen i ddiwallu anghenion teulu.
Ble? Cartrefi teuluoedd ledled Sir Gaerfyrddin.
Manylion Cyswllt: Derbynnir atgyfeiriadau gan wasanaethau eraill Teuluoedd yn Gyntaf a'r Tm o Amgylch y Teulu.
Derbynnir hunanatgyfeiriadau yn uniongyrchol.
Rhif Ffn: 01554 745150
E-bost: AMFrancis@sirgar.gov.uk neu ClaThomas@sirgar.gov.uk

DASH (Elusen sy'n ymdrin Cham-drin Domestig)


Ar gyfer pwy? Plant a phobl ifanc rhwng 0 a 16 oed sy'n agored i niwed, sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin ac syn cael (neu wedi cael) profiad o gam-drin domestig.
Pryd? Dydd Llun dydd Gwener
Ble? Cartrefi teuluoedd a grwpiau ledled Sir Gaerfyrddin.
Manylion Cyswllt: Gwasanaeth Cam-drin Domestig Sir Gaerfyrddin Gwasanaeth Cam-drin Domestig Sir Gaerfyrddin
Rhif Ffn: 01267 238410
E-bost: childsw@carmdas.org
www.carmdas.org
Cymorth I Fenywod Llanelli Cyf Cymorth I Fenywod Llanelli Cyf
Rhif Ffn: 01554 741212
www.llanelliwa.org.uk
Amman Valley Womens Aid Amman Valley Womens Aid
Rhif Ffn: 01269 597474
www.ammanvalleywomensaid.org

Y Gwasanaeth Lles Addysg


Ar gyfer pwy? Plant a phobl ifanc rhwng 5 a 16 oed sy'n agored i niwed.
Pryd? Dydd Llun dydd Gwener
Manylion Cyswllt: Trwy ysgolion a lleoliadau addysg eraill

Y Gwasanaeth Seicoleg Addysg a Phlant


Ar gyfer pwy? Gweithwyr allweddol Tm o Amgylch y Teulu sy'n cefnogi plant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed syn agored i niwed ac a nodwyd drwy'r Tm o Amgylch y Teulu
Pryd? Dydd Llun dydd Gwener
Manylion Cyswllt: Trwy Weithwyr Allweddol y Tm o Amgylch y Teulu


Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter